คนงานต่างชาติภาคงานเกษตรกรรมจะได้รับวัคซีนป้ องกัน COVID-19 เรว็ๆ นี ้ เอกสารนีน้ าเสนอขอ้เท็จจรงิเกีย่ วกบั วคั ซนี COVID-19 เพือ่ คุณจะไดน้ าไปพจิ ารณาอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจรับการฉีดวัคซีน ไม่มีใครสามารถบังคับให้คุณต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แพทยผ์ูเ้ชีย่ วชาญไดย้นื ยนั แลว้ว่าขอ้มูลต่อไปนีถ้ ูกตอ้ง

วัคซีนป้องกันโควิด-19: ระหว่างความเชื่อผิดๆ กับข้อเท็จจริง

การดูแลหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19

แบบฟอรม์ ยินยอมรบั วคั ซนี โควิด-19

เราจัดหาวัคซีน COVID-19 มาได้อย่างรวดเร็วมากได้อย่างไร?

วัคซีน COVID-19- คำถามที่พบบ่อย

ความกังวลท่วั ไปเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19

หลังจากคุณฉีดวัคซีน COVID-19